انجمن سیستم‌های فازی ایران- اعضای حقوقی انجمن
اعضای حقوقی انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 اعضای حقوقی انجمن:

 • دانشگاه بجنورد
 • دانشگاه دامغان
 • دانشگاه صنعتی اصفهان
 • دانشگاه صنعتی شریف
 • مرکز آمار ایران
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
 • دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه
 • مرکز پ‍ژوهشی ابرساختارهای جبری
 • دانشگاه مازندران
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان 
 • دانشگاه ایوانکی سمنان

نشانی مطلب در وبگاه انجمن سیستم‌های فازی ایران:
http://fuzzy.ir/find.php?item=1.126.61.fa
برگشت به اصل مطلب