انجمن سیستم‌های فازی ایران- اعضای حقوقی انجمن
اعضای حقوقی انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 اعضای حقوقی انجمن:

  • دانشگاه بجنورد
  • دانشگاه دامغان
  • دانشگاه صنعتی اصفهان
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • مرکز آمار ایران
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
  • دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه
  • مرکز پ‍ژوهشی ابرساختارهای جبری
  • دانشگاه مازندران
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان 

 

 

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن سیستم‌های فازی ایران:
http://fuzzy.ir/find.php?item=1.126.61.fa
برگشت به اصل مطلب