انجمن سیستم‌های فازی ایران- صفحه اصلی
آشنایی با مجموعه های فازی (انگیزه، تاریخچه و مبانی)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/20 | 

مجموعه های فازی: انگیزه، تاریخچه و مبانی

در این ویدئو، به طور ساده و کم و بیش کوتاه، مجموعه های فازی معرفی می شوند. با مثالهای متعدد کاربردی، مفهوم مجموعه فازی و ارتباط آن با نحوۀ تفکر انسانی تشریح میشود. همچنین، اشاره ای به مبدع ایرانی-تبار این نظریه یعنی پروفسور لطفی زاده (L.A. Zadeh) میشود. چند مرجع فارسی و انگلیسی برجسته در موضوع مجموعه های فازی پیشنهاد میشوند. گفتنی است که، منطق فازی و کاربردهای آن، در ادامه و در ویدئویی جداگانه مطرح خواهد شد. سه مقالۀ مقدماتی زیر نیز بسا که سودمند باشند و همگی را با جستجوی ساده میتوانید رایگان دریافت کنید:
طاهری، س.م. (۱۳۸۴)، آشنایی با مجموعه های فازی، ندا (نشریۀ آموزشی انجمن آمار ایران)، شماره ۳ - ج ۲ ، صفحات ۷ - ۱ (سایت انجمن آمار ایران).
طاهری، س.م. (۱۳۸۷)، انداز ه های عدم اطمینان، فرهنگ و اندیشۀ ریاضی (نشریۀ انجمن ریاضی ایران)، شماره ۴۱ ، صفحات ۲۶ - ۹ (سایت انجمن ریاضی ایران - قسمت نشریات).
طاهری، س.م. (۱۳۹۷)، نظریۀ احتمال و نظریۀ امکان: شباهت ها و تفاوت ها، مجلۀ سیستم های فازی و کاربردها، شماره ۱ : صفحات ۵۴ - ۴۳ . (سایت انجمن سیستمهای فازی ایران)

نشانی مطلب در وبگاه انجمن سیستم‌های فازی ایران:
http://fuzzy.ir/find.php?item=1.54.243.fa
برگشت به اصل مطلب