انجمن سیستم‌های فازی ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
اولین سمینار جبرهای منطقی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/28 | 
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن سیستم‌های فازی ایران:
http://fuzzy.ir/find.php?item=1.62.246.fa
برگشت به اصل مطلب